SYGNALISTA

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, wprowadza Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w celu ujawniania nieprawidłowości dotyczących naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów zgodny z Dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,  Dz.U.UE.L.2019.305.17.


Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń, w szczególności:

 

1) za pomocą poczty elektronicznej  na adres e-mail: sygnalista@meditrans.waw.pl


2) elektronicznie przez logowanie się na stronie internetowej przy użyciu przeglądarki internetowej do platformy          Statlook Web i dostępnego w niej modułu Sygnalista (w trakcie wdrażania);
 

3) pisemnie na adres korespondencyjny:
    Kancelaria, ul. Poznańska 22, 00-865 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk własnych”;


4) ustnie pod numerem telefonu +48 22 525 14 04 w dni robocze, w godzinach  10:00 – 14:00;


5) na wniosek zgłaszającego złożony za pośrednictwem kanałów, o których mowa w pkt 1-4, za pomocą           

    bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Deklaracja dostępności

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Karta zgłoszenia naruszeń prawa

Zarządzenie

Regulamin

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Created in Meditrans.