PROJEKT

UE

W ramach tego projektu zakupiliśmy:
- 1 koncentrator tlenu z butlami 
- 1 nosze do ambulansu wraz z lawetą pneumatyczną 
- 1 respirator transportowy 

 

 

Zmiana do Regulaminu Rekrutacji 25.11.2021

 

Zmiana do Regulaminu Rekrutacji 20.04.2021

 

Regulamin Rekrutacji

 

Zmiana do Regulamin Rekrutacji

 

Załącznik nr 1 deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wzór)

 

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika Projektu (wzór)

 

Załącznik nr 3 informacje o uczestnikach Projektu (wzór)

 

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Celem Projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt obejmuje sfinansowanie działań zmierzających do poprawy dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, polegających w szczególności na:

 1. utrzymaniu zatrudnienia w stacjach pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,
 2. utrzymaniu bieżącej pracy stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,
 3. udzieleniu wsparcia pracownikom stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, w tym m.in. posiłków z uwagi na wydłużony czas pracy oraz zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla osób mieszkających na stałe z rodziną/mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami,
 4. przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń m.in. z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 29 999 997,50 zł, (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100), w tym:

 1. 80% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 23 999 998,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100),
 2. 13% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 3 899 999,67 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 67/100),
 3. 7% to wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 099 999,83 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100),

 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie a Partnerami Projektu są systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego              i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego               i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

 

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in:

 • dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących          w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego;
 • kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych;
 • wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych).
 • szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr 232/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 236/20 z dnia 12 maja 2020 r. powołał Zespół do spraw projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”, który na bieżąco analizuje zgłaszane przez Partnerów działania/potrzeby do realizacji w ramach projektu. Zespół ten pełni rolę komitetu sterującego i sprawuje nadzór nad realizacją projektu. Pełni on rolę doradczą i opiniodawczą dla Województwa Mazowieckiego, jako Beneficjenta projektu.

 

 

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego

oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Europejski Fundusz Społeczny

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.