Raport o stanie dostępności

Tekst łatwy do czytania - ETR

    Raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej    

     Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego    

    "Meditrans" SPZOZ w Warszawie    

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2020

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019

    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora    

    Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego     

    „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie    

 

data zamieszczenia: 12.01.2018: Kontrola Zarządcza za 2017 r.

data zamieszczenia: 10.01.2017: Kontrola Zarządcza za 2016 r.

data zamieszczenia: 12.01.2016: Kontrola Zarządcza za 2015 r.

data zamieszczenia: 08.01.2015: Kontrola Zarządcza za 2014 r.

data zamieszczenia: 12.01.2014: Kontrola Zarządcza za 2013 r.

data zamieszczenia: 17.01.2013: Kontrola Zarządcza za 2012 r.

data zamieszczenia: 12.01.2012: Kontrola Zarządcza za 2011 r.

data zamieszczenia: 13.01.2011: Kontrola Zarządcza za 2010 r.


 

    Działalność medyczna i pozamedyczna    


1. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością i odpłatnie zgodnie z

   obowiązującymi przepisami oraz zawartymi umowami.
2. Stacja może udzielać świadczeń zdrowotnych także na rzecz pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem

   zdrowotnym. Stacja może prowadzić pozamedyczną działalność gospodarczą oraz wynajmować

   pomieszczenia i powierzchnie użytkowe z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz pod warunkiem,

   że działalność ta nie spowoduje ograniczeń w udzielaniu świadczeń realizowanych na podstawie umów   

   zawartych przez Stację z podmiotami finansującymi udzielanie tych świadczeń ze środków publicznych oraz,

   że będą przestrzegane ograniczenia wynikające z art. 1 ust. 4 i 5 ustawy. Działalność pozamedyczna może

   być prowadzona, w szczególności w zakresie:
-  usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;
-  usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;
-  usług wulkanizacyjnych;
-  mycia pojazdów;
-  usług parkingowych;
-  obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów

   radiowych;
-  innych usług, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi i

   alkoholowymi;

 

   Cennik usług  

   Cele i zadania WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie   


Podstawowym celem Stacji jest zabezpieczenie na obszarze swej działalności udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, zabezpieczenie wykonywania usług transportu sanitarnego i usług polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania transportu oraz obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności ochrony zdrowia, kanałów ratunkowych i sprzętu radiowego w ruchomych środkach transportu sanitarnego.
 

    Do podstawowych zadań Stacji należy:    

 

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 -  medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 

    pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia,
 -  podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2. koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych na zlecenie płatne przez 

    organizatora;
3. kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia oraz teoretyczne

    i praktyczne szkolenie innych osób, m.in. w zakresie ratownictwa medycznego w Szkole Ratownictwa;
4. świadczenie usług transportu sanitarnego, tj. usług przewozu osób i materiałów biologicznych oraz

    materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych 

    warunków transportu;
5. świadczenie usług transportu sanitarnego polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania

    przewozu, o którym mowa w pkt. 4;
6. obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności ochrony zdrowia, kanałów ratunkowych              i
sprzętu radiowego w ruchomych środkach transportu sanitarnego;
7. uczestnictwo w ratownictwie drogowo-medycznym;
8. koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach ratowniczych

    w  razie klęsk wywołanych żywiołem, w katastrofach oraz innych masowych zdarzeniach zaistniałych

    na obszarze działania Stacji;
9. realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

    W wykonywaniu zadań Stacja współpracuje z:    

 

1. innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
2. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
3. organizacjami społecznymi;
4. innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
5. osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

 

    Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, w zakresie:    

 

1. usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;
2. usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;
3. usług wulkanizacyjnych;
4. mycia i dezynfekcji pojazdów;
5. usług parkingowych;
6. obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów

    radiowych.

   Zasady funkcjonowania podmiotu:   


Status Prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – nr księgi rejestrowej 14-00025, posiada osobowość prawną - Numer KRS 0000061291. Organ założycielski: Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego kompetencje w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji wykonuje jego organ stanowiący – Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

   Stacja działa na podstawie:   
 

1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.);

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

    publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410);
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
5. z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej

    "ustawą o działalności leczniczej"
6. statutu;
7. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

  PROJEKTY- REALIZOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA

  PROJEKT - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU

  PROJEKT E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA

 PROJEKT - WZIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZRM, ZTMIS

Zakup niezbędnego 

sprzętu

  INFORMACJA DLA PACJENTA

  SYGNALISTA

  DOSTĘPNOŚĆ

  RODO

  REKRUTACJA

  OFERTY PRACY

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  RAPORTY O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

  KONTROLA ZARZĄDCZA

  DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA I POZAMEDYCZNA

  CELE I ZADANIA

  ZASADY FUNKCJONOWANIA PODMIOTU

REGON 000294674
NIP 526-17-36-429
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy KRS

SIEDZIBA WSPRiTS "Meditrans"

SPZOZ w WARSZAWIE

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa

Sekretariat i kancelaria

tel. +48 22 525 14 05

fax +48 22 525 13 80

kancelaria@meditrans.waw.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 

 

BIP

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.