Z uwagi na dużą ilość zapytać od dziennikarzy z dniem 01.09.2021 roku wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu

z biurem prasowym. Informujemy, że obsługujemy wyłącznie zapytania e-mailowe. Dziennikarze, którzy chcą umówić się na rozmowę przed kamerą lub mikrofonem, proszeni są także o wysłanie e-maila z zakresem pytań, propozycją daty

i godziny spotkania. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji

o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie

do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany

jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej

we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji

oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

 

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych

lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 

 

CENTRUM PRASOWE

BYŚ WIEDZIAŁ WIĘCEJ

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O MEDIACH

 

CENTRUM

PRASOWE

KONTAKT

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.