RODO

Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) uprzejmie informujmy, że:

 

 1. Administratorem danych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: nr 00000611291, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-17-36-429, REGON: 000294674. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

 • realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami WSPRiTS "Meditrans",
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,

 

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 1. informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych,
 2. okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – np. do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 4, a) lub zgodnie z przepisami o archiwizacji,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 4. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a),
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana zatrudnienie,
 7.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • Nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, lub zgodnie z otrzymaną od Państwa zgodą na wskazany cel,
 • Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy Pani/Pana danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo,

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jacek Stopiński.

Jeśli nasza informacja będzie dla Pani/Pana nie wystarczająca lub zbyt mało szczegółowa to można zawsze skorzystać z dodatkowego wyjaśnienia jakie otrzymacie od naszego Inspektora Ochrony Danych, jeśli złożycie swoje zapytanie na adres iod@meditrans.waw.pl,

tel.: +48 22 52 51 365.

 

Pamiętajcie, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22 pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Panią/Panem we wszystkich sprawach.

 

25.05.2018

Przetwarzanie danych w SWD PRM

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.