Akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych

 

Informacja

dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych

w Systemie  Wspomagania  Dowodzenia Państwowego  Ratownictwa  Medycznego

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pstwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Pstwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

 

Wsładministratorami Pstwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

 

  1. wojewodowie,

  2. dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

  3. dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

 

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Pstwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Pstwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym  za  obsługę  techniczną  systemów  teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pstwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze   wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pstwowym Ratownictwie Medycznym 2.

 

 1. Posiadają Pstwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania.

Realizacja powyższego uprawnienia  może zostać delegowana  na wsładministratora, o którym mowa w pkt 1 a) - c) właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

 

 1. W  przypadku  występowania  z  żądaniem  realizacji  prawa  dostępu  na  podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Pstwowym Ratownictwie     Medycznym,     mają     Pstwo     obowiązek     podania     informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

 1. Nie przetwarzamy Pstwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Pstwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pstwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:

  1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pstwowym Ratownictwie Medycznym ,

  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3,

  3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy4,

  4. ustawy  z  dnia  10  stycznia  2018  r.  o  zmianie  niektórych   ustaw  w  związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM5.

 

 1. Mają Pstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Pstwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

 

 1. Podanie Pstwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  8  września  2006  r. o Pstwowym Ratownictwie Medycznym.

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraw ie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw ie swobodnego przepływ u takich danych oraz uchylenia dyrektyw y 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 , z źn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Pstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z źn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o praw ach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127)

 4. Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z źn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skrócenieokresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ustaw a z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z źn. zm.)

 

 1. Ustaw a z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w zw iązku ze skróceniemokresu przechow ywania akt pracow niczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357)

 

20.09.2019

RODO - przetwarzanie danych 

Przetwarzanie danych w SWD PRM

 

 

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.