Tel: 22 852 10 09 
Fax: 22 853 21 90 
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137

email:

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Kontakt:

Professional Inc.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Kontakt:

 

Kancelaria
tel. 022 525 14 05
fax 022 525 13 80
e-mail: kancelaria@meditrans.waw.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Edyta Gałązkowska 
Kontakt: 
Telefon: (22) 52 51 408 
e-mail: pelnomocnik.praw.pacjenta@meditrans.waw.pl 
Lokalizacja: budynek administracyjny ul. Poznańska 22, piętro I pokój 1.17. 

Dyżur: 
wtorek w godz. 11:00 do 14:00
czwartek w godz. 11:00 do 14:00, (po wcześniejszym umówieniu spotkania) 

 

SZANOWNY PACJENCIE

Jeśli masz problem, potrzebujesz pomocy, rady, bądź masz jakieś uwagi lub podpowiedzi dotyczące funkcjonowania naszej placówki zgłoś się do pełnomocnika ds. praw pacjenta. 

 

UWAGA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz jednostki, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta ani stroną w postępowaniu przeciwko jednostce. 

Pomaga natomiast Pacjentowi wewnątrz placówki

Dba o to, aby Pacjent otrzymał w miarę możliwości wyczerpujące informacje, o które się zwraca (dotyczące WSPRiTS „Meditrans” i obowiązujących w niej procedur), włącza się w uważną analizę kierowanych przez Pacjenta spostrzeżeń lub podpowiedzi dotyczących funkcjonowania placówki. 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta czuwa nad tym, aby – w trosce o możliwie największy komfort Pacjenta – WSPRiTS „Meditrans” reagowała na społeczne oczekiwania i potrzeby, poprawiała ewentualne błędy zauważone przez Pacjentów (włącza się w rozpatrywanie oficjalnych skarg składanych do Dyrekcji oraz analizuje anonimowe uwagi zgłaszane Pełnomocnikowi przez Pacjentów, przekazuje wyniki analiz personelowi w celu wprowadzenia możliwych usprawnień). U Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta udostępniona jest również Karta Praw i Obowiązków Pacjenta. 

 

PRAWA PACJENTA

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

 2. w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

 3. pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

 4. - lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, 
  - pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej) 
  - lekarz (pielęgniarka, położna) może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza (pielęgniarki, położnej), jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.),

 5. pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

 6. w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem,

 7. pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

Prawo pacjenta do informacji

 1. pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,

 2. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

 3. pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 2 innym osobom,

 4. pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2,

 5. po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie,

 6. w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2, w pełnym zakresie,

 7. pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w pkt. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,

 8. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich,

 9. w przypadku niepodjęcia leczenia lub odstąpienia od leczenia pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 

Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. 

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia,

 2. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza,

 3. przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny,

 4. pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego; w takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

 2. prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności; pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,

 3. przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta).

 

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec wydanej opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa),

 2. pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami,

 3. pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, nie polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu (pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa).

 

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej,

 2. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania

 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta


tel: 800-190-590 
czynna pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa 
www.bpp.gov.pl 

Centrala NFZ

 

Telefony informacyjne dla pacjentów w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 
800 392 976 - infolinia 
22 572 60 42 - infolinia 
infolinia@nfz.gov.pl 
kolejki@nfz.gov.pl 
Link o podmiotach realizujących świadczenia NPL 
http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/pomoc-lekarska-w-dni-swiateczne,47.html
 
 

Created in Meditrans.