DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ

w WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

w niepełnym wymiarze czasu pracy: 3/5 etatu

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.              o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 i 1675), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.    w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 poz. 430), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) oraz Regulaminu Komisji Konkursowej.

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22.

 

   I. Wymagania obowiązkowe wobec kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe w zawodzie lekarza spełniającego wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia    8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1541).

 2. Co najmniej  ośmioletni staż pracy.   

 3. Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza.

 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

   

   II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 2. Znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 3. Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM.

 4. Znajomość systemu teletransmisji danych EKG.

 5. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.

 6. Znajomość przepisów prawa pracy.

 7. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem.

 8. Komunikatywność oraz kreatywność.

   

   III. Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.    w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym prawo wykonywania zawodu) wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem.

 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal).

 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 5.  Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV zawierające klauzulę RODO).

 6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 7. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 8. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 4, 6 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 9. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 10. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

   IV. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:

     Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą na               

     adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki       Zdrowotnej, 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22.

     Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego oraz adres a-mail, a także 

     adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

     Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie”.

 

   Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2023 r.

Dzień 15 grudnia 2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie najpóźniej w dniu 15 grudnia 2023 r. do godziny 16.00.

   V. Informacja o zasadach udostępnienia materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i

      ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać: Kancelaria,    I piętro, pokój 1.11 w dniach roboczych w godzinach  9:00 – 14:00.

Kandydatom udostępnia się na pisemny wniosek materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie po złożeniu oświadczenia o wykorzystaniu uzyskanych informacji wyłącznie do celów uczestnictwa  w konkursie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia  31 stycznia 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22.

 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego                i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

 3. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu.

 4. Oferty, które zostaną złożone do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ      w Warszawie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy.

 5. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Pisemne powiadomienie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

 

/-/ Dyrektor WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie

         dr n. o zdr.  Karol Bielski

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 1783/445/23 
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2023 r.

 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (zwanej dalej: „Stacją”) 
ul. Poznańska 22
00-685 Warszawa


1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Stacji może przystąpić osoba, która: 
 1) posiada wykształcenie wyższe,
 2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe           na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 
 3) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika ocenione        na podstawie:
     a) zaprezentowanej Komisji konkursowej koncepcji funkcjonowania i kierowania Stacją,
     b) dodatkowych pytań zadawanych przez członków Komisji konkursowej,
  4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Stacji,
 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a kandydaci       na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie praw wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,       przy czym dokumenty winny zostać złożone w oryginałach bądź notarialnie poświadczonych kopiach, 
 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata bądź kopie

     tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez       kandydata.
 

Na prośbę Zarządu Województwa Mazowieckiego lub Komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.
 

 5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed              dniem zgłoszenia do konkursu,

 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu,                  zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania            określonego stanowiska,
 7) oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania       konkursowego na dane stanowisko.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Warszawie”,
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. 
Dzień 30 listopada 2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się                    za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego          w Warszawie najpóźniej w dniu 30 listopada 2023 r. do godziny 16.00.
Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową oraz zostaną zwrócone adresatom.

 

4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego          w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa do dnia 31 stycznia 2024 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów z kandydatami, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie            oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej        lub rozmowy telefonicznej.

 

5. Informacje dodatkowe
1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być                       przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty złożone w języku obcym i nie                   przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową,
2) informacji o konkursie udziela pracownik Biura ds. Kierowników Jednostek Podległych w Departamencie                  
Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719

    Warszawa, IV piętro pokój 418, tel. 22 59 07 741, 22 59 07 445, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl,                    w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.- pt, godz. 8-16),
3) materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym oraz ekonomicznym Stacji, o których mowa

    w § 9 ust.  1 pkt. 2, w związku z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie        sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 

    przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej. Wnioski

    proszę składać na ww. adres e-mail.

 

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:     

    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,

    tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane

   przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),        

   w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki

   organizacyjnej;
4) mogą być udostępnione:
   a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
   b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych        w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie)        nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie  - największe pogotowie ratunkowe w kraju poszukuje:

- pielęgniarzy,

- kierowców/ratowników medycznych,

- ratowników medycznych,

- kierowników zespołów ratownictwa medycznego,

- lekarzy.

 

Gwarantujemy:

- zarobki do za 65 zł brutto godzinę w zależności od doświadczenia.

 

Na zgłoszenia kandydatów czekamy pod adresem e-mailowym: rekrutacja@meditrans.waw.pl 

 

Jest

praca

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.