Deklaracja dostępności

Deklaracja          plik pdf >>>

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego  plik pdf>>>

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej:
- meditrans.waw.pl 
- https://www.facebook.com/pogotowie.waw
- https://www.facebook.com/SzkolaRatownictwaWspRitsMeditransWWarszawie
zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego:

- meditrans.waw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2004-10-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre dokumenty zamieszczone w formie załącznika są w formacie pdf, w związku z tym nie otwierane   

  są w wersji kontrastu i mogą być niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby   

  niewidome.   W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem:
  
dostepnosc@meditrans.waw.pl
  Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach pdf publikowanych w serwisie 

  dokładamy staranności, aby były tworzone   zgodnie z zaleceniami dostępności;
- filmy zamieszczone w serwisie w większości nie posiadają napisów dla osób głuchych;
- większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić     

  takie w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych

  na stronie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności;

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-03.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jacek Stopiński, kontakt:

dostepnosc@meditrans.waw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
22 52 51 365
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

 

Budynek zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 22, 00-685 Warszawa

 

Do budynku prowadzi jedna brama wjazdowa dla interesantów od ul. Poznańskiej, gdzie znajduje się punkt informacyjny oraz ochrona budynku WSPRiTS "Meditrans", drugie wejście do budynku jest z poziomu ulicy

Hoża gdzie jest ochrona budynku Oddziału Szpitala Bródnowskiego.

 

W lokalizacji znajduje się budynek administracyjny. Budynek posiada 2 windy od strony parkingu dla wózków inwalidzkich, druga na parterze od strony ul. Hoża.  W budynku jest klatka schodowa.

 

Wejście do budynków posiada system kontroli dostępu, żeby wejść do głównego budynku, należy skorzystać z domofonu zlokalizowanego po prawej stronie wszystkich drzwi wejściowych do budynku. Sekretariat i Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze od ul. Hoża.  

 

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.