PROJEKT

UE

W ramach tego projektu zakupiliśmy:
- 1 koncentrator tlenu z butlami 
- 1 nosze do ambulansu wraz z lawetą pneumatyczną 
- 1 respirator transportowy 

 

Zmiana do Regulaminu Rekrutacji 17.05.2022

 

Zmiana do Regulaminu Rekrutacji 25.11.2021

 

Zmiana do Regulaminu Rekrutacji 20.04.2021

 

Regulamin Rekrutacji

 

Zmiana do Regulamin Rekrutacji

 

Załącznik nr 1 deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wzór)

 

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika Projektu (wzór)

 

Załącznik nr 3 informacje o uczestnikach Projektu (wzór)

 

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość poniesionych wydatków to: 66 262 296,36 zł, w tym:

EFS: 53 009 837,08 zł

Budżet Państwa: 8 470 050,05 zł

Wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 782 409,23 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Liderem projektu było Województwo Mazowieckie a Partnerami były systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;

  • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach;

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Partnerzy nie byli obciążeni obowiązkiem wniesienia wkładu własnego. Koszty pośrednie projektu stanowiły 10% poniesionych wydatków bezpośrednich i były rozliczane wyłącznie przez Partnerów Projektu.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 3 511 osób, w tym przeszkolono 1 005 osób z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania.

W ramach projektu sfinansowano:

  • dodatki specjalne do godziny pracy, w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na COVID-19,

  • usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego oraz koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu/środków ochrony, w tym wysokozakaźnych,

  • szkolenia, które były konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 m.in. z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji

  • zakup środkow trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu.

Łączna wartość ww. wydatków bezpośrednich wyniosła 60 238 451,24 zł. Od tej kwoty 10% stanowiły koszty pośrednie w wysokości 6 023 845,12 zł.

 

 

 

 

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego

oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Europejski Fundusz Społeczny

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.