Created in Meditrans.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ

w Warszawie jest w rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji. Program powstał

z rekomendacji Grupy Państw Przeciwko Korupcji GRECO, zaleceń Unii Europejskiej oraz Rady Europy, jak również z Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.

Uczestnictwo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie w programie nakłada na wszystkich pracowników i współpracowników oraz podwykonawców obowiązek niezwłocznego informowania dyrekcji WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie o zauważonych nieprawidłowościach.

Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem karnym i Kodeksem postępowania karnego niepoinformowanie o nieprawidłowościach stanowi ciężkie naruszenie obowiązków służbowych. W szczególnych przypadkach stanowić to może przestępstwo karne.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 212. § 1. Kodeksu karnego: kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania korupcji dostępnych jest na stronach:

 

-  www.gov.pl/web/zdrowie/przeciwdzialanie-korupcji

www.antykorupcja.gov.pl

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Każdy kto zauważy nieprawidłowości, które mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo proszony jest o  przekazanie informacji o tym fakcie e-mailowo na adres: stopkorupcji@meditrans.waw.pl lub pisemnie umieszczając list z informacjami bezpośrednio

w specjalnej skrzynce pocztowej oznaczonej napisem „Do Dyrekcji”, która znajduje się na pierwszym piętrze zakładu głównego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przy ul. Hożej 56,

przy drzwiach pokoju nr 1.10. 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

i  TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ

W WARSZAWIE

Deklaracja dostępności