DOTACJE

UE

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.

 

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.

 

Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r. Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

 

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:

- Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,

- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,

- Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,

- Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

- Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym          w Radomiu,

- Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,

- Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład

  Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

  Sanitarnego w Płocku,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego            i Transportu Sanitarnegow Ostrołęce

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

  Sanitarnego w Siedlcach,

- Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiegow      Gostyninie,

- Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,

- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

- Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

- Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.,

- Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,

- Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.,

- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,

- Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

 

Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych - partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

 

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:

- stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on-line z

  systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności i komplementarności,

- poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,

- wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w

  codziennej pracy.

 

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie województwa mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:

- Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej

  (cyfrowej),

- Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

 

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.

 

Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.