CENTRALA UL. POZNAŃSKA 22, 00-685 WARSZAWA

 

 

 

 

 

FDFFDF

FFDFDFDFDF

DFDFDFDFD

FDFFFFDFFFF

FDFDFDFDFDFDDDDDDDDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

.

tel

test

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Art. 26.
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
3a. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
3b. Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

Art. 27. 1.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.”

Dokumentacja medyczna dotycząca wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego

Uprzejmie informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącą wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego udostępniamy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00; (wejście od ul Hożej 56) pierwsze piętro pokój 1.21 (pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta)
tel. (022) 52 51 234 lub tel. (022) 52 51 238

Z dniem 01 stycznia 2018 r. statystyczne karty do aktu zgonu będą wystawiane w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej 22, I piętro – Centrum Dyspozytorskie w dni powszednie:
poniedziałek - w godzinach 9:00 – 15:00,
od wtorku do piątku - w godzinach 9:00 – 13:00.
Numer telefonu 22 52 51 389

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kserokopii.
Opłata za 1 stronę wynosi 0,30 zł *
* zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) art. 28 pkt. 4 ust 2 „jedna strona kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale”

 

 

 

 

Centrala ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa

 

Komórka organizacyjna

Telefon

Fax

E-mail

Kancelaria

(22) 52 51 405

(22) 52 51 380

kancelaria@meditrans.waw.pl

Dział Personalny

(22) 52 51 239

(22) 52 51 410

(22) 52 51 236

kadry@meditrans.waw.pl

Zespół d/s Planowania Personelu Średniego

(22) 52 51 237

(22) 52 51 236

kadrysrednie@meditrans.waw.pl

Zespół d/s Planowania Personelu Lekarskiego

(22) 52 51 235

(22) 52 51 372

(22) 52 51 236

kadrylekarze@meditrans.waw.pl

Dział Księgowości

(22) 52 51 282

(22) 52 51 283

(22) 52 51 381

ksiegowosc@meditrans.waw.pl

Zespół d/s Płac i Ubezpieczeń Społecznych

(22) 52 51 290

(22) 52 51 291

(22) 52 51 381

 

Dział Zamówień Publicznych

(22) 52 51 243

(22) 52 51 243

zamowienia@meditrans.waw.pl

Główny Specjalista d/s Pielęgniarstwa

(22) 52 51 409

(22) 52 51 380

ewa.slazak@meditrans.waw.pl

Dział Statystyki Medycznej

i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych

(dokumentacja medyczna)

(22) 52 51 238,

    234, 255, 285

(22) 52 51 278

statystyka@meditrans.waw.pl

Kierownik Działu Statystyki Medycznej

i Realizacji Świadczeń Zdrowotnych

(22) 52 51 247

(22) 52 51 278

statystyka@meditrans.waw.pl

Szkoła Ratownictwa

(22) 619 20 51

(22) 618 33 52

szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl

Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu

Zarządzania - Koordynator Kontroli Zarządczej

(22) 52 51 289

 

sylwia.mroz@meditrans.waw.pl

Dział Marketingu i Promocji

(22) 52 51 444

 

 

Główny Specjalista d/s Ochrony Informacji Niejawnych

- Inspektor Ochrony Danych

(22) 52 51 399 

(22) 52 51 365

 

iod@meditrans.waw.pl

Dział Łączności i Informatyki

(22) 52 51 399

 

informatyka@meditrans.waw.pl

Pełnomocnik ds Praw Pacjenta

(22) 52 51 408

 

pelnomocnik.praw.pacjenta@meditrans.waw.pl

 

 

Oddział Administracyjno-Techniczny Woronicza 19 02-625 Warszawa

 

Komórka organizacyjna

Telefon

Fax

E-mail

Sekretariat

 

(22) 843 30 22

(22) 843 11 96

(22) 853 21 90

sekretariat@meditrans.waw.pl

Dział Logistyki Medycznej i Imprez Masowych

(22) 843 57 16

             w. 151

(22) 852 10 09

krzysztof.wieja@meditrans.waw.pl

Zespół d/s Obsługi Imprez Masowych

(22) 852 10 09 

(22) 843 32 22

             w. 158 

(22) 843 57 16

             w. 137

(22) 852 10 09

zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Dział Eksploatacji Pojazdów i Transportu Sanitarnego

(22) 852 13 63

(22) 852 13 63

barbara.rychowiecka@meditrans.waw.pl

Dyspozytorzy Transportu Sanitarnego

(22) 843 58 16

(22) 853 21 87

transport@meditrans.waw.pl

Dział Remontów

(22) 853 21 84

 

krzysztof.sarbian@meditrans.waw.pl

Dział Napraw Samochodów

(22) 852 13 62

(22) 843 32 22

             w. 125

 

Magazyn Główny

(22) 843 85 81

(22) 843 85 81

 

Magazyn Medyczny

(22) 852 11 67

(22) 852 13 64

krzysztof.wieja@meditrans.waw.pl

Dział Zaopatrzenia

(22) 843 43 37

(22) 853 21 86

pawel.szpunar@meditrans.waw.pl

Dział Łączności i Informatyki

(22) 853 21 88

(22) 853 21 88

ryszard.kublik@meditrans.waw.pl

Stacja Diagnostyczna

(22) 853 21 83

 

diagnostyka@meditrans.waw.pl

Myjnia samochodowa

(22) 843 57 16

             w. 117

 

 

 

 

Oddziały Rejonowe

 

Komórka organizacyjna 

Telefon

Fax

E-mail

Oddział Wołomin                                                      

(22) 776 25 13

                      

dorota.niemyt@meditrans.waw.pl        

Oddział Otwock Pogotowie

 

Kierownik

(22) 788 12 71

 

(22) 788 12 75

 

krzysztof.lubinski@meditrans.waw.pl


 

Kontakt do komórek organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

 

Kontakt

Deklaracja dostępności

Created in Meditrans.