(4kB)

(4kB)

(4kB)

(4kB)
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans"
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w WARSZAWIE

SIEDZIBA ZAKŁADU:
UL. POZNAŃSKA 22
00-685 WARSZAWA

kliknij tutaj, aby zobaczyć listę oddziałów

REGON 000294674
NIP 526 - 17 - 36 - 429
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
(4kB)

(4kB)
(4kB)
(4kB)

(4kB)

(4kB)

(4kB)

Mapa dojazdu do WSPRiTS
(64kB)


    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie to jeden z największych w Polsce publicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczący usługi z zakresu pomocy doraźnej. Statystyki wskazują, że w Warszawie codziennie przebywa ok. 4,5 miliona ludzi, co dla pogotowia ratunkowego oznacza 4,5 miliona potencjalnych pacjentów. Żeby skutecznie działać w takich warunkach WSPRiTS "Meditrans" przez ostatnie dziesięć lat systematycznie rozbudowywała strukturę stacji wyczekiwania, zespołów wyjazdowych, doskonaliła procedury operacyjne przyjmowania zgłoszeń i odpowiedniego dysponowania zespołami wyjazdowymi.

Do podstawowych zadań Stacji należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących   zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia oraz w ambulatorium,
- podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinie kardiologii;
2) koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych na zlecenie płatne przez organizatora;
3) kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia oraz teoretyczne i praktyczne szkolenia innych osób, m.in.    w zakresie ratownictwa medycznego w Szkole Ratownictwa;
4) świadczenie usług transportu sanitarnego, tj. usług przewozu osób i materiałów biologicznych oraz materiałów wykorzystywanych do udzielania    świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu;
5) świadczenie usług transportu sanitarnego polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania przewozu, o którym mowa w pkt.3;
6) obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności Służby Zdrowia, kanałów ratunkowych i sprzętu radiowego w ruchomych środkach
    transportu sanitarnego;
7) uczestnictwo w ratownictwie drogowo-medycznym;
8) koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach ratowniczych w razie klęsk wywołanych żywiołem,
   w katastrofach oraz innych masowych zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Stacji;

    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie prowadzi także działalność pozamedyczną w zakresie:
- usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;
- usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;
- usług wulkanizacyjnych;
- mycia pojazdów;
- usług parkingowych;
- obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów radiowych;
- innych usług, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi.